Dec 8, 2019   6:40 a.m. Marína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lucia Ploskuňáková – FME D-VSZ ext [year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Lucia Ploskuňáková
Študijný program:výrobné stroje a zariadenia
Študijný odbor:5.2.50. výrobná technika
Evidenčné číslo:SjF-10959-21788
ID študenta:21788
Vedúci práce:doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
  
Názov práce:Výskum vlastností modelov vyrobených technológiou tavného nanášania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Ing. Lucia Ploskuňáková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu