9. 12. 2019  21:49 Izabela
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Lucia Ploskuňáková – SjF D-VSZ ext [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Lucia Ploskuňáková
Študijný program:výrobné stroje a zariadenia
Študijný odbor:5.2.50. výrobná technika
Evidenčné číslo:SjF-10959-21788
ID študenta:21788
Vedúci práce:doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
  
Názov práce:Výskum vlastností modelov vyrobených technológiou tavného nanášania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Ing. Lucia Ploskuňáková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu