Feb 28, 2020   1:49 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Kocúr, PhD. – FEEIT D-MS den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automobilovej mechatroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Kocúr
Študijný program:mechatronické systémy
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100861-55800
ID študenta:55800
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automobilovej mechatroniky
  
Názov práce:Moderné metódy a algoritmy automatického riadenia realizované pomocou FPGA štruktúr
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Analýza a súčasného stavu výskumu, vývoja a implementácie moderných metód automatického riadenia pre procesy s rýchlou dynamikou.
2.Návrh metód pre hardvérovú realizáciu algoritmov automatického riadenia na vnorených mikropočítačových systémoch a obvodoch FPGA.
3.Realizácia metód automatického riadenia prostredníctvom hardvérovej realizácie na FPGA obvodoch pre vybrané fyzikálne laboratórne modely.
4.Overenie pokročilých metód automatického riadenia realizovaných prostredníctvom FPGA obvodov pre procesy s rýchlou dynamikou.
  
Dátum zadania:27. 08. 2013
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2016Ing. Michal Kocúr
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
garant študijného programu