Jun 3, 2020   9:42 a.m. Karolína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Michaela Sýkorová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 
Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Michaela Sýkorová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5467-74171
ID študenta:
74171
Vedúci práce:
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Miesto vypracovania:
FA STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Trenčín - areál OLD HEROLD, revitalizácia vybraných objektov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Súčasný areál Old Herold v Trenčíne (v rozsahu bývalej továrne Slovlik), zachováva výrobu tradičných produktov (droždie, alkohol), pričom prevažná väčšina objektov a priestorov je v súčasnosti bez využitia, z nich niektoré majú čiastkovo zachované technologické vybavenie. Areál je dokladom industriálneho vývoja mesta a nesie autentické urbanisticko – architektonické hodnoty. Hoci dnes patrí trom majiteľom, mesto Trenčín uvažuje s postupnou transformáciou územia na polyfunkčné mestské centrum. Úlohou diplomovej práce bude overiť nové funkčné využitie pre vybrané objekty tak, aby boli zachované ich a-u hodnoty.
 
 
Rozsah práce:
Urbanisticko-architektonická štúdia
 
 
Dátum zadania:16. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. Michaela Sýkorová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu