Feb 28, 2020   1:51 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Adriana Mattová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Adriana Mattová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-61909
ID študenta:61909
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Showroom a kancelárske priestory komerčnej spoločnosti, Michalovce - interiér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybraných častí vnútorných priestorov objektu komerčnej spoločnosti v Michalovciach- Showroom a kancelárske priestory. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.

ROZSAH DOKUMENTÁCIE:
Situácia objektu – navrhovaný stav s riešením bezprostredného okolia – 1:500
Pôdorysy – M 1:50, 1:25
Rezopohľady – M 1:50, 1:25
Výkres podláh – M 1:50
Výkres podhľadu a osvetlenia – M 1:50
Priestorové zobrazenia
Prvky stavebného interiéru / 3 prvky – M 1:25, 1:10, 1.1
Nábytkový prvok / 1 ks – M 1:20, 1:10, 1:1
Model vnútorného priestoru

Poster: 1ks formát 700 x 1000 mm na výšku – grafický sumár práce popísaný v slovenskom a v svetovom jazyku.
Portfólio: 2ks formát A3
CD nosič obsahujúci kompletnú grafickú dokumentáciu
Sprievodná správa

Diplomová práca bude vypracovaná ľubovoľnou grafickou metódou.
Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom
  
Rozsah práce:Projekt interiéru
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. Adriana Mattová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu