10. 7. 2020  23:43 Amália
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Petra Nuštáková – SvF B-TMS pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Nuštáková
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5370-42061
ID študenta:
42061
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:
KPS: doc.Ing.Juraj Žilinský PhD, Statika: Ing. Andrej Bartók, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
    1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
    1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
    1.3 Technologický predpis: Plávajúce podlahy
2. Konštrukcie pozemných stavieb
   2.1 Situácia a technická správa
   2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
   2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
      schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
         - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
    3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 
 
Rozsah práce:
podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
 1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
 2. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
 3. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 4. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 5. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 6. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 7. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 8. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 9. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 10. Bilčík, J. - Fillo, Ľ. - Benko, V. - Halvoník, J.: Betónové konštrukcie - Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-2, Vydavateľsrvo STU, 2008
 11. Platné právne predpisy a normy STN
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
11. 05. 2017Petra Nuštáková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu