Oct 14, 2019   6:51 p.m. Boris
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Husár – FCFT I-CHEI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Husár
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5433-61034
ID študenta:61034
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Miesto vypracovania:FCHPT STU
  
Názov práce:Charakterizácia katalyzátora na rozklad dechtov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Pri termickom rozklade tuhého komunálneho odpadu vzniká ako vedľajší produkt decht. Jeho množstvo a zloženie závisí nielen od podmienok, pri ktorých sa tepelný rozklad uskutočňuje, ale tiež od zloženia spracovávanej suroviny. Cieľom diplomovej práce je charakterizácia vlastností heterogénneho katalyzátora, ktorého úlohou je napomôcť rozkladu dechtov vznikajúcich pri tepelnej degradácii tuhého komunálneho odpadu v podmienkach splynovania.
  
Rozsah práce:50 strán
  
Literatúra:
  1. KIRK, R. -- OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology. New York: Wiley, 2006.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2017Ing. Jakub Husár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
garant študijného programu