20. 7. 2019  17:48 Iľja
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jakub Husár – FCHPT I-CHEI den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Husár
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5433-61034
ID študenta:61034
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Miesto vypracovania:FCHPT STU
  
Názov práce:Charakterizácia katalyzátora na rozklad dechtov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Pri termickom rozklade tuhého komunálneho odpadu vzniká ako vedľajší produkt decht. Jeho množstvo a zloženie závisí nielen od podmienok, pri ktorých sa tepelný rozklad uskutočňuje, ale tiež od zloženia spracovávanej suroviny. Cieľom diplomovej práce je charakterizácia vlastností heterogénneho katalyzátora, ktorého úlohou je napomôcť rozkladu dechtov vznikajúcich pri tepelnej degradácii tuhého komunálneho odpadu v podmienkach splynovania.
  
Rozsah práce:50 strán
  
Literatúra:
  1. KIRK, R. -- OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology. New York: Wiley, 2006.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2017Ing. Jakub Husár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
garant študijného programu