Dec 13, 2019   5:32 p.m. Lucia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. David Švrčina – FCE I-TZB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. David Švrčina
Študijný program:technické zariadenia budov
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5366-67630
ID študenta:67630
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Realizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objekt vinárstva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Navrhnúť delenú kanalizáciu splaškovej a zrážkovej vody v budove a areáli objektu vinárstva.
2. Vyriešiť využitie zrážkovej vody z povrchu strechy, prípadne spevnených plôch pre zásobovanie objektu prevádzkovou vodou.
3. Využiť zrážkovú vodu pre hygienické zariadenia v zadanom objekte(napr. splachovanie WC, polievanie zelene, vínnej révy a pod.)
4. Navrhnúť technologické zariadenie pre využitie zrážkovej vody (filtráciu, akumuláciu, čerpacie zariadenie a potrubný rozvod) v budove.
5. Navrhnúť distribučný systém vodovodu v budove
6. Vypracovať technickú správu. 
Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová časť: 1x originál na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri
                uložený v tube s rozpiskou
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4
  
  
Rozsah práce:min. 30 strán
  
Literatúra:
  1. ŽABIČKA, Z. Vodovod a kanalizace. Brno : ERA group , 2004. 118 s. ISBN 80-86517-67-5.
  2. ŽABIČKA, Z. -- VRÁNA, J. Zdravotně technické instalace. Brno : ERA group , 2009. 214 s. ISBN 978-80-7366-139-7.
  3. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- ŽABIČKA, Z. -- KABELE, K. -- BEŇO, S. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava : Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
  4. VALÁŠEK, J. Využitie dažďovej vody: Využitie dažďovej vody. In Stavebnícka ročenka 2005. Bratislava : Jaga, 2004, s. 101--103. ISBN 80-8076-003-9.
  5. Raclavský, J.; Biela, R.; Hluštík, P.; Raček, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In : Sanhyga Piešťany 2011. TZB SvF STU Bratislava, 2011
  6. STN EN 752, STN 73 6760, STN EN 12 056, STN EN 476, CSN 75 9010
  7. Šálek, J. a kol.: Voda v dome a na chate, Vyušití srážkových a odpadních vod, Grada Publishing a.s. 2012
  8. Vrána, J. Dimenzování zařízení pro využití šedé a dešťové vody. In: Sanhyga Piešťany 2011. TZB SvF STU Bratislava, 2011
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2017Ing. David Švrčina
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu