29. 1. 2020  2:11 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. David Švrčina – SvF I-TZB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. David Švrčina
Študijný program:technické zariadenia budov
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5366-67630
ID študenta:67630
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Realizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objekt vinárstva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Navrhnúť delenú kanalizáciu splaškovej a zrážkovej vody v budove a areáli objektu vinárstva.
2. Vyriešiť využitie zrážkovej vody z povrchu strechy, prípadne spevnených plôch pre zásobovanie objektu prevádzkovou vodou.
3. Využiť zrážkovú vodu pre hygienické zariadenia v zadanom objekte(napr. splachovanie WC, polievanie zelene, vínnej révy a pod.)
4. Navrhnúť technologické zariadenie pre využitie zrážkovej vody (filtráciu, akumuláciu, čerpacie zariadenie a potrubný rozvod) v budove.
5. Navrhnúť distribučný systém vodovodu v budove
6. Vypracovať technickú správu. 
Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová časť: 1x originál na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri
                uložený v tube s rozpiskou
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4
  
  
Rozsah práce:min. 30 strán
  
Literatúra:
  1. ŽABIČKA, Z. Vodovod a kanalizace. Brno : ERA group , 2004. 118 s. ISBN 80-86517-67-5.
  2. ŽABIČKA, Z. -- VRÁNA, J. Zdravotně technické instalace. Brno : ERA group , 2009. 214 s. ISBN 978-80-7366-139-7.
  3. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- ŽABIČKA, Z. -- KABELE, K. -- BEŇO, S. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava : Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
  4. VALÁŠEK, J. Využitie dažďovej vody: Využitie dažďovej vody. In Stavebnícka ročenka 2005. Bratislava : Jaga, 2004, s. 101--103. ISBN 80-8076-003-9.
  5. Raclavský, J.; Biela, R.; Hluštík, P.; Raček, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In : Sanhyga Piešťany 2011. TZB SvF STU Bratislava, 2011
  6. STN EN 752, STN 73 6760, STN EN 12 056, STN EN 476, CSN 75 9010
  7. Šálek, J. a kol.: Voda v dome a na chate, Vyušití srážkových a odpadních vod, Grada Publishing a.s. 2012
  8. Vrána, J. Dimenzování zařízení pro využití šedé a dešťové vody. In: Sanhyga Piešťany 2011. TZB SvF STU Bratislava, 2011
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2017Ing. David Švrčina
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu