Feb 25, 2020   11:42 p.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Plošický – FCE I-AKP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Plošický
Študijný program:architektonické konštrukcie a projektovanie
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5316-7718
ID študenta:7718
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Konzultant:Ing. Peter Paulík, PhD. - statika
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Administratívne centrum
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby

Časť A: ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

Grafická časť
- Situácia M 1:200
- Pôdorysy M 1:50, (1:100): 1. PP, 1. NP, typické podlažie
- Rezy M 1:50, (1:100): pozdĺžny, priečny
- Pohľady M 1:100
- Vybrané detaily obalového plášťa
- Poster (700x1000 mm)

Textová časť
- Súhrnná technická správa
- Stavebnofyzikálne posúdenia konštrukcií a priestorov určené vedúcim diplomovej práce
 
Časť B: STATIKA

- Výkres tvaru (skladby) typického podlažia
- Predbežný návrh prvkov konštrukčného systému
  
Rozsah práce:Realizačný projekt
  
Literatúra:
 1. NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
 2. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 3. JOEDICKE, J. Buro-und Verwaltungsbauten: Internationali Beispiele Informationsdaten in Bild und Text. Stuttgart: Karl Krämer Verlag ,: 1975. 107 s. ISBN 3-7828-1102-X.
 4. UFFELEN, C V. Offices. Oficy. Kanceláře: Collection. Praha : Slovart, 2010. 511 s. ISBN 978-80-7391-376-2.
 5. Časť III.: ŠPORT - vybraté state. ROLLOVÁ, L. a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-0-5 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
 6. Časť II.: ZDRAVOTNÍCTVO - vybraté state. ROLLOVÁ, L. a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-0-5 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
 7. RYBÁR, P. -- ŠESTÁK, F. -- HRAŠKA, J. -- JUKLOVÁ, M. -- VAVERKA, J. Denní osvětlení a oslunění budov. Brno : ERA, 2002. 271 s. ISBN 80-86517-33-0.
 8. DANIELS, K. Technika budov: Príručka pre architektov a projektantov. Bratislava : Jaga, 2003. 527 s. ISBN 80-88905-60-5.
 9. DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.
 10. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003.
 11. KARFÍK, V. Administratívne budovy. Bratislava : Alfa, 1975. 263 s.
 12. Advanced Architecture 3: Office & Commercial, Public Facilities. Seoul : DAMDI, 2009. 711 s. ISBN 978-89-91111-42-4.
 13. LAWSON, F. Conference,Convention and Exhibition Facilities: A Handbook of Planning, Design and Management. London : ArchPress, 1981. 268 s.
 14. ŽIDEKOVÁ, S. -- FERIANC, D. -- KOPECKÝ, M. Typológia občianskych budov:dopravné,administratívne, a školské budovy. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 128 s.
 15. Ďalšia literatúra podľa odporúčaní vedúceho diplomovej práce a konzultanta
 16. Platné technické normy, smernice, katalógy a firemná literatúra
 17. Stavebný zákon 16/2009
 18. Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
  
Dátum zadania:15. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2017Ing. Martin Plošický
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu