9. 4. 2020  16:41 Milena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Plošický – SvF I-AKP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Plošický
Študijný program:architektonické konštrukcie a projektovanie
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5316-7718
ID študenta:7718
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Konzultant:Ing. Peter Paulík, PhD. - statika
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Administratívne centrum
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby

Časť A: ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

Grafická časť
- Situácia M 1:200
- Pôdorysy M 1:50, (1:100): 1. PP, 1. NP, typické podlažie
- Rezy M 1:50, (1:100): pozdĺžny, priečny
- Pohľady M 1:100
- Vybrané detaily obalového plášťa
- Poster (700x1000 mm)

Textová časť
- Súhrnná technická správa
- Stavebnofyzikálne posúdenia konštrukcií a priestorov určené vedúcim diplomovej práce
 
Časť B: STATIKA

- Výkres tvaru (skladby) typického podlažia
- Predbežný návrh prvkov konštrukčného systému
  
Rozsah práce:Realizačný projekt
  
Literatúra:
 1. NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
 2. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 3. JOEDICKE, J. Buro-und Verwaltungsbauten: Internationali Beispiele Informationsdaten in Bild und Text. Stuttgart: Karl Krämer Verlag ,: 1975. 107 s. ISBN 3-7828-1102-X.
 4. UFFELEN, C V. Offices. Oficy. Kanceláře: Collection. Praha : Slovart, 2010. 511 s. ISBN 978-80-7391-376-2.
 5. Časť III.: ŠPORT - vybraté state. ROLLOVÁ, L. a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-0-5 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
 6. Časť II.: ZDRAVOTNÍCTVO - vybraté state. ROLLOVÁ, L. a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-0-5 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
 7. RYBÁR, P. -- ŠESTÁK, F. -- HRAŠKA, J. -- JUKLOVÁ, M. -- VAVERKA, J. Denní osvětlení a oslunění budov. Brno : ERA, 2002. 271 s. ISBN 80-86517-33-0.
 8. DANIELS, K. Technika budov: Príručka pre architektov a projektantov. Bratislava : Jaga, 2003. 527 s. ISBN 80-88905-60-5.
 9. DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.
 10. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003.
 11. KARFÍK, V. Administratívne budovy. Bratislava : Alfa, 1975. 263 s.
 12. Advanced Architecture 3: Office & Commercial, Public Facilities. Seoul : DAMDI, 2009. 711 s. ISBN 978-89-91111-42-4.
 13. LAWSON, F. Conference,Convention and Exhibition Facilities: A Handbook of Planning, Design and Management. London : ArchPress, 1981. 268 s.
 14. ŽIDEKOVÁ, S. -- FERIANC, D. -- KOPECKÝ, M. Typológia občianskych budov:dopravné,administratívne, a školské budovy. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 128 s.
 15. Ďalšia literatúra podľa odporúčaní vedúceho diplomovej práce a konzultanta
 16. Platné technické normy, smernice, katalógy a firemná literatúra
 17. Stavebný zákon 16/2009
 18. Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
  
Dátum zadania:15. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2017Ing. Martin Plošický
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu