16. 2. 2020  23:10 Ida, Liana
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Roman Ocelák – SvF B-IKD pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roman Ocelák
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-82521
ID študenta:82521
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
  
Názov práce:Parkovacie domy s oceľovou nosnou kostrou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je opis súčasného stavu navrhovania parkovacích domov s oceľovou nosnou kostrou, prehľad zahraničnej literatúry, opis realizácií, apod. Teoretická čast práce sa bude týkať návrhu konkrétneho parkovacieho domu s variantným riešením stropného systému. Dôraz bude kladený aj na návrh a konštrukčné riešenie uzlov konštrukcie.
  
Literatúra:
  1. Odborné články v časopisoch a zborníkoch
  2. Zahraničné a domáce knižné publikácie
  3. Základná študijná literatúra z oblasti ocel’ových konštrukcií
  
Dátum zadania:06. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Ing. Roman Ocelák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
garant študijného programu