Apr 9, 2020   7:09 p.m. Milena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Roman Ocelák – FCE B-IKD den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roman Ocelák
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-82521
ID študenta:82521
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
  
Názov práce:Parkovacie domy s oceľovou nosnou kostrou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je opis súčasného stavu navrhovania parkovacích domov s oceľovou nosnou kostrou, prehľad zahraničnej literatúry, opis realizácií, apod. Teoretická čast práce sa bude týkať návrhu konkrétneho parkovacieho domu s variantným riešením stropného systému. Dôraz bude kladený aj na návrh a konštrukčné riešenie uzlov konštrukcie.
  
Literatúra:
  1. Odborné články v časopisoch a zborníkoch
  2. Zahraničné a domáce knižné publikácie
  3. Základná študijná literatúra z oblasti ocel’ových konštrukcií
  
Dátum zadania:06. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Ing. Roman Ocelák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
garant študijného programu