7. 4. 2020  0:53 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Roman Ocelák – SvF B-IKD den [sem 4, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roman Ocelák
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-82521
ID študenta:82521
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
  
Názov práce:Parkovacie domy s oceľovou nosnou kostrou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je opis súčasného stavu navrhovania parkovacích domov s oceľovou nosnou kostrou, prehľad zahraničnej literatúry, opis realizácií, apod. Teoretická čast práce sa bude týkať návrhu konkrétneho parkovacieho domu s variantným riešením stropného systému. Dôraz bude kladený aj na návrh a konštrukčné riešenie uzlov konštrukcie.
  
Literatúra:
  1. Odborné články v časopisoch a zborníkoch
  2. Zahraničné a domáce knižné publikácie
  3. Základná študijná literatúra z oblasti ocel’ových konštrukcií
  
Dátum zadania:06. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Ing. Roman Ocelák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
garant študijného programu