Feb 21, 2020   8:38 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Branislav Dvorščák – FEEIT D-RK den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Branislav Dvorščák
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104364-35347
ID študenta:35347
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Konzultant:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Miesto vypracovania:ÚRPI FEI STUv Bratislave
  
Názov práce:Hybridné prediktívne metódy riadenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vývoj a trendy v oblasti metód hybridného riadenia v implicitnej a explicitnej forme.
2. Robustifikácia metód hybridného prediktívneho riadenia s využitím LMI a BMI techník a MPT Toolboxu.
3. Real-time algoritmy hybridného prediktívneho riadenia s realizáciou na vnorených mikropočítačových a FPGA štruktúrach.
4. Overenie metód robustného hybridného riadenia na fyzikálnych mechatronických modeloch.
  
Rozsah práce:80 stran
  
Dátum zadania:05. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:05. 09. 2014Ing. Branislav Dvorščák
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu