Feb 22, 2020   12:59 p.m. Etela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Matej Cehula – FEEIT I-AME den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automobilovej mechatroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Cehula
Študijný program:aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104378-47477
ID študenta:47477
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia moderných SW a HW algoritmov riadenia pohybových mechatronických systémov s rýchlou dynamikou.
Úlohy zadania:
1. Matematické modely autonómnych mechatronických systémov (AMS)- elektromobilov
2. Návrh prediktívnych algoritmov riadenia AMS
3. SW a HW realizácie prediktívnych algoritmov riadenia AMS
4. Overenie SW a HW realizácií prediktívnych algoritmov riadenia pre elektromobily.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2017Ing. Matej Cehula
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu