Jan 28, 2020   2:39 a.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dušan Nižňanský – FEEIT I-JFI den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dušan Nižňanský
Študijný program:jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104410-9037
ID študenta:9037
Vedúci práce:doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Konzultant:Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Miesto vypracovania:ÚJFI FEI STU Bratislava, ÚTEF ČVUT Praha
  
Názov práce:GaAs detektory rýchlych neutrónov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Urobte rešerš súčasného stavu polovodičových detektorov rýchlych neutrónov.
2. Charakterizujte semi-izolačné GaAs detektory ionizujúceho žiarenia a ich vlastnosti.
3. Popíšte princíp činnosti GaAs detektora s HDPE konverznou vrstvou ako detektora rýchlych neutrónov.
4. Zmerajte rýchle neutróny pomocou pripravených GaAs detektorov s HDPE konverznou vrstvou a vyhodnoťte ich detekčné vlastnosti.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Dušan Nižňanský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
garant študijného programu