Oct 22, 2020   10:11 p.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Hrečko – FEEIT I-RK den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Lukáš Hrečko
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor:
9.2.7. kybernetika
Evidenčné číslo:
FEI-104376-5664
ID študenta:5664
Vedúci práce:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav robotiky a kybernetiky
 
 
Názov práce:
Lietajúci model bikoptéry
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom diplomového projektu je návrh a realizácia modelu bikoptéry, s možnosťou diaľkového ovládania. V písomnej časti práce študent podrobne zdokumentuje navrhnutý hardvér na ovládanie a stabilizáciu daného lietajúceho zariadenia. Takisto študent zdokumentuje navrhnuté algoritmy riadenia a prípadné filtre použité pri meraní potrebných veličín. Výsledkom tohto projektu bude letu schopné fyzické zariadenie ovládané operátorom.

Úlohy:
1. Naštudujte si problematiku stabilizácie bikoptér a quadrokoptér
2. Navrhnite a zrealizujte konštrukciu bikoptéry
3. Navrhnite riadiacu dosku plošného spoja s potrebnými senzormi
4. Navrhnite riadiaci algoritmus na riadenie bikoptéry
5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2016Ing. Lukáš Hrečko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu