Oct 19, 2019   10:07 a.m. Kristián
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Petra Kostičová – FCE B-GKK den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Kostičová
Študijný program:geodézia, kartografia a kataster
Študijný odbor:5.1.3. geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-104340-54947
ID študenta:54947
Vedúci práce:Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
  
Názov práce:Programová podpora špecializovaných geodetických úloh
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Prehľad nástrojov a funkcií jazyka C na účely riešenia špecializovaných geodetických úloh.
- Problematika programovania vhodného používateľského rozhrania.
- Návrh, spracovanie a testovanie aplikácie na riešenie vybranej odbornej úlohy.
  
Rozsah práce:20 - 30 strán
  
Literatúra:
  1. KRIVÁ, Z. Základy programovania v jazyku C. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 203 s. ISBN 80-227-2486-6.
  2. HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.
  3. HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 2. díl. České Budějovice : Kopp nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7232-367-8.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2016Bc. Petra Kostičová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
garant študijného programu