14. 12. 2019  1:17 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrea Ábrahámová – SvF B-GKK pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodézie
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Andrea Ábrahámová
Študijný program:geodézia, kartografia a kataster
Študijný odbor:5.1.3. geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-104340-62684
ID študenta:62684
Vedúci práce:Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
  
Názov práce:Špecifiká geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Členenie vektorových katastrálnych máp podľa režimu údržby.
- Podklady zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií pre vyhotovenie GP.
- Zameranie zmeny a spracovanie elaborátu GP.
- Odlišnosti vo vyhotovení GP pre číselné a nečíselné katastrálne mapy.
  
Rozsah práce:textová časť 20-30 strán
  
Literatúra:
  1. HORŇANSKÝ, I.: Kataster nehnuteľností v praxi. Bratislava: Epos, 2003. 365 s. ISBN 80-8057-545-2.
  2. ONDREJIČKA, E.: Quo vadis kataster nehnuteľností? Geodetický a kartografický obzor 60(102), 2014, č. 5, s. 116-122.
  3. SMERNICE na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (S 74.20.73.43.00). Bratislava ÚGKK SR, 1997.
  4. USMERNENIE Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 4. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa.
  5. USMERNENIE Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 4. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2016Ing. Andrea Ábrahámová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
garant študijného programu