Nov 17, 2019   0:36 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrea Ábrahámová – FCE B-GKK den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodézie
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Andrea Ábrahámová
Študijný program:geodézia, kartografia a kataster
Študijný odbor:5.1.3. geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-104340-62684
ID študenta:62684
Vedúci práce:Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
  
Názov práce:Špecifiká geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Členenie vektorových katastrálnych máp podľa režimu údržby.
- Podklady zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií pre vyhotovenie GP.
- Zameranie zmeny a spracovanie elaborátu GP.
- Odlišnosti vo vyhotovení GP pre číselné a nečíselné katastrálne mapy.
  
Rozsah práce:textová časť 20-30 strán
  
Literatúra:
  1. HORŇANSKÝ, I.: Kataster nehnuteľností v praxi. Bratislava: Epos, 2003. 365 s. ISBN 80-8057-545-2.
  2. ONDREJIČKA, E.: Quo vadis kataster nehnuteľností? Geodetický a kartografický obzor 60(102), 2014, č. 5, s. 116-122.
  3. SMERNICE na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (S 74.20.73.43.00). Bratislava ÚGKK SR, 1997.
  4. USMERNENIE Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 4. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa.
  5. USMERNENIE Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 4. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2016Ing. Andrea Ábrahámová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
garant študijného programu