29. 1. 2020  3:02 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Mastiľak – FIIT B-IT den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Mastiľak
Študijný program:internetové technológie
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-104199-72229
ID študenta:72229
Vedúci práce:doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
  
Názov práce:Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Samostatnou činnosťou v rámci predmetov Bakalársky projekt I, II vypracujte bakalársku prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ:
Vypracovaním bakalárskej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia väčších projektov, schopnosť samostatne riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania a bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2016Ing. Lukáš Mastiľak
študent
 
 
 
 
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
garant študijného programu