Jul 20, 2019   6:27 p.m. Iľja
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lucia Michalová – FCFT I-VHKP den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Michalová
Študijný program:výživa a hodnotenie kvality potravín
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-104540-42760
ID študenta:42760
Vedúci práce:Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
  
Názov práce:Hodnotenie inhibičného potenciálu vybraných syntetických a prírodných zdrojov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce bude kvantitatívne a kvalitatívne popísať inhibičný vplyv vybraných syntetických glykozidov a prírodných zdrojov s antimikrobiálnym účinkom na dynamiku rastu zvolených mikrobiálnych zástupcov.
  
Rozsah práce:do 100 strán
  
Literatúra:
  1. GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2016Ing. Lucia Michalová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
garant študijného programu