Jan 28, 2020   2:30 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Nikola Juríčková – FCFT I-TCHEM-ANACH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav analytickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Nikola Juríčková
Študijný program:technická chémia
Študijné odbory: chémia, chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-104542-61108
ID študenta:61108
Vedúci práce:doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Konzultant:Ing.Vladimír Pätoprstý, PhD.
Miesto vypracovania:Chemický ústav SAV v Bratislave
  
Názov práce:Štruktúrna analýza polysacharidov z plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je určiť štruktúru polysacharidov vyskytujúcich sa v avokáde. Metylačná analýza polysacharidov je účinným nástrojom štruktúrnej analýzy, avšak niektoré informácie sa pri nej strácajú, problémom je aj analýza ketóz, ktoré sa v avokáde vyskytujú.
Výsledky metylačnej analýzy je nevyhnutné porovnať s výsledkami iných analytických postupov. Z hľadiska citlivosti je potrebné využiť redukčné štiepenie metylovaných polysacharidov.
Porovnanie výsledkov oboch štruktúrnych metód zvyšuje konfort pri stanovení štruktúry polysacharidov. Neoddeliteľnou súčasťou určenia štruktúry polysacharidov avokáda je i stanovenie molekulovej hmotnosti polysacharidov a ich distribúcia pomocou GPC.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2017Ing. Nikola Juríčková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
garant študijného programu