Dec 15, 2019   7:29 p.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Radovan Široký – MTF B-IBE comb [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Radovan Široký
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-104213-1548
ID študenta:1548
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UIBE MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Požiarne nebezpečenstvo čistých a zriedených alkoholov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Štatistika požiarovosti v SR
2. Fyzikálno-chemické vlastnosti etanolu a metanolu
3. Požiarnotechnické vlastnosti vybraných alkoholov
4. Zápalnosť čistých a zriedených alkoholov
5. Možnosti iniciácie alkoholov rôznej koncenrácie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2017



Ing. Radovan Široký
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu