Oct 23, 2019   12:40 p.m. Alojza
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Mária Zuzana Bednáriková – MTF B-IBE comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mária Zuzana Bednáriková
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-104213-80724
ID študenta:80724
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UIBE MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Právne a technické požiadavky na bezpečnosť práce vo výškach
2. Nebezpečenstvá a ohrozenia vyskytujúce sa pri činnostiach vo výškach
3. Bezpečnostné požiadavky pre záchranárske, pracovné a športové činnosti
4. Používané prostriedky a OOP na ochranu proti pádu z výšky
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Mária Zuzana Bednáriková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu