Jan 26, 2020   4:22 a.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Elena Šoltésová, PhD., MSc – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Elena Šoltésová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-15893
ID študenta:15893
Vedúci práce:Ing. arch. Henrich Pifko
Konzultant:Ing. Iringová, Ing. Szalay, Ing. Lichardus, Ing. Poliak, Ing.arch. Horečná
Miesto vypracovania:FA STU
  
Názov práce:Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. časť: Architektonický návrh v rozsahu projektu pre územné konanie.
Obsah, rozsah a spôsob spracovania: viď písomnú prílohu.
Forma spracovania: Architektonická štúdia s náležitosťami dokumentácie pre ÚR. Čiernobiele alebo farebné vypracovanie na bielom podklade.
Súčasťou je aj portfólio tejto časti projektu.
2. časť: Projekt stavby v rozsahu projektu pre stavebné konanie.
Obsah, rozsah a spôsob spracovania: viď písomnú prílohu.
Forma spracovania: Odovzdanie poskladanej práce v pevnom kartónovom obale A4.
Súčasťou je aj portfólio z celej bakalárskej práce (teda oboch častí projektu) a CD s celou prácou v digitálnej forme. Samostatnou prílohou je prezentačný výkres 700x1000 mm (š/v). Grafické vyhotovenie je manuálnou alebo počítačovou technikou.
  
Rozsah práce:Architektonický projekt
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Ing. arch. Elena Šoltésová, PhD., MSc
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu