22. 11. 2019  16:34 Cecília
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Richard Rožnovják – SvF I-MAPM pres [sem 2, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Richard Rožnovják
Študijný program:matematické a počítačové modelovanie
Študijný odbor:9.1.9. aplikovaná matematika
Evidenčné číslo:SvF-104289-68425
ID študenta:68425
Vedúci práce:Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Miesto vypracovania:KMDG SvF STU v Bratislave
  
Názov práce:Grafové algoritmy na hľadanie najkratších ciest v grafoch a ich aplikácia v spracovaní obrazu.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Abstrakt: V práci sa zameriame na naštudovanie si a prehľad algoritmov
 hľadajúcich najkratšiu cestu v grafe a ich aplikácie v spracovaní obrazu. Zameriame sa prednostne na Dijkstrov algoritmus. Súčasťou práce bude počítačový program používajúci Dijsktrov algoritmus a jeho aplikácie v segmentácii spracovaní obrazu.
  
Rozsah práce:40-50 strán
  
Literatúra:
  1. KNOR, M. -- NIEPEL, Ľ. Kombinatorika a teória grafov II. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 104 s. ISBN 80-223-1338-6.
  2. KNOR, M. -- NIEPEL, L. Kombinatorika a teória grafov 2. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 90 s.
  3. KNOR, M. Kombinatorika a teória grafov 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 90 s.
  4. Eric N. Mortensen, William A.Barrett:Interactive Segmentation with Intelligent Scissors,Brigham Young University, Graphical Models and Image Processing Volume 60, Issue 5, September 1998, Pages 349–384
  
Dátum zadania:04. 05. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2016Ing. Richard Rožnovják
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
garant študijného programu