20. 7. 2019  11:33 Iľja
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Matej Bračík – MTF D-STAM den [roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Matej Bračík
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:5.2.7. strojárske technológie a materiály
Evidenčné číslo:MTF-104226-6798
ID študenta:6798
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:Ing. Ivan Buranský, PhD.
  
Názov práce:Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Rýchlorezné ocele
2. Technológie výroby rýchlorezných ocelí a rezných nástrojov
3. Ciele dizertačnej práce
4. Metodika vedeckovýskumných prác a metódy skúmania
5. Vplyv podmienok pretavovania a odliatia na solidifikačnú mikroštruktúru rýchloreznej ocele typu STN 41 9830
6. Vplyv podmienok pretavovania a odliatia na zákonitosti transformácie východzej solidifikačnej mikroštruktúry ocele pri tepelnom spracovaní
7. Vplyv podmienok pretavovania a odliatia na vybrané vlastnosti rýchloreznej ocele typu STN 41 9830
8. Výroba experimentálnych rezných nástrojov a porovnanie ich oteruvzdornosti a trvanlivosti
  
Dátum zadania:01. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2019Ing. Matej Bračík
riešiteľ
 
 
 
 
Ing. Ivan Buranský, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu