Oct 21, 2019   2:32 p.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Likavčan, PhD. – MTF D-STAM den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Lukáš Likavčan
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:5.2.7. strojárske technológie a materiály
Evidenčné číslo:MTF-104226-57040
ID študenta:57040
Vedúci práce:prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Aplikácia postupov stereologických metód štatistickej rekonštrukcie na stanovenie priestorovej stavby mikroštruktúry termoplastov spevnených krátkymi vláknami
2 Využitie modelu mikroštruktúry materiálu – orientácie vákien na kvantitatívne a semikvantitatívne sledovanie súvislostí technologické parametre - mikroštruktúra – vlastnosti
3 Vplyv technologických parametrov vstrekovania na štruktúru a vlastnosti výstrekov, analýza a optimalizácia technologických parametrov technologického procesu
  
Dátum zadania:01. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2017Ing. Lukáš Likavčan
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu