Feb 28, 2020   1:34 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Róbert Zváč – FCFT B-VYKOZ den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Zváč
Študijný program:výživa, kozmetika, ochrana zdravia
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-104558-60632
ID študenta:60632
Vedúci práce:Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
  
Názov práce:Prestup vybraných mikropolutantov zo stabilizovaného kalu do jednotlivých častí Rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Kaly produkované čistiarňami odpadových vôd obsahujú nielen základné živiny a stopové prvky, ale aj rôzne kontaminanty a toxické chemické látky. Bakalárska práca sa zaoberá sledovaním prieniku xenobiotík zo stabilizovaných čistiarenských kalov do zelenej hmoty na modelovom systéme Rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.).
  
Literatúra:
  1. MACKUĽAK, T. -- BODÍK, I. -- BÍROŠOVÁ, L. Drogy a liečivá ako mikropolutanty. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2016. 137 s. ISBN 978-80-89597-34-5.
  2. MACKUĽAK, T. -- BÍROŠOVÁ, L. -- BODÍK, I. -- RYBA, J. Drogy okolo nás. Bratislava : Slovenská chemická knižnica FCHPT STU v Bratislave, 2015. 220 s. ISBN 978-80-89597-29-1.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2017Bc. Róbert Zváč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
garant študijného programu