14. 12. 2019  11:00 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Gergely Soóky – SjF B-AMPS den [sem 4, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Gergely Soóky
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104456-63417
ID študenta:63417
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh drevoštiepkového adaptéra pre nakladač LOCUST 1203
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad súčasného stavu v konštrukcii štiepkovačov podľa platných predpisov a noriem
2. Analýza, konštrukčný návrh, funkčné výpočty štiepkovača
3. Pevnostná analýza pracovného orgánu a rámu štiepkovača
4. Výkresová dokumentácia
- zostava kolesového štiepkovača
- zostava systému pohonu
- zostava rezného nástroja
  
Rozsah práce:30 strán
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:29. 05. 2017Ing. Gergely Soóky
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
garant študijného programu