Aug 25, 2019   5:22 p.m. Ľudovít
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Tomáš Nemec – FME B-AMPS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Nemec
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:SjF-104456-81443
ID študenta:81443
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Elektrická hnacia sústava pre malý motocykel
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav malých elektrických motocyklov.
2. Koncepčne navrhnite elektrickú hnaciu sústavu pre skúter.
3. Vykonajte výpočty jazdných vlastností navrhovanej hnacej sústavy.
4. Navrhnite základné komponenty navrhovanej hnacej sústavy.
5. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu.
  
Rozsah práce:30 - 40 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:31. 01. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Bc. Tomáš Nemec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
garant študijného programu