Nov 19, 2019   8:45 a.m. Alžbeta
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Blaško – FME B-EVT den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Blaško
Študijný program:environmentálna výrobná technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104454-9446
ID študenta:9446
Vedúci práce:Ing. Martin Komák
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Návrh robotizovaného pracoviska v programe RobotStudio pre vybranú firmu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretické zhodnotenie realizácie pracoviska
2. Popis vytvárania robotickej bunky v programe RobotStudio
3. Vytvorenie virtuálneho modelu pracoviska
4. Naprogramovanie a simulácia trajektórií robota pri procese bodového zvárania
  
Rozsah práce:30 - 50 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2016Ing. Juraj Blaško
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu