28. 1. 2020  1:32 Alfonz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Bajo – SjF I-AMPS pres [sem 6, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Bajo
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104450-49048
ID študenta:49048
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh elektrickej hnacej sústavy pre športové vozidlo
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav šposrtových elektromobilov.
2. Koncepčne navrhnite elektrickú hnaciu sústavu pre športové vozidlo.
3. Vykonajte výpočty jazdných vlastností navrhovanej hnacej sústavy.
4. Navrhnite základné komponenty navrhovanej hnacej sústavy.
5. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu.
  
Rozsah práce:50 - 60 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:31. 01. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Ing. Michal Bajo
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu