Jan 19, 2020   8:12 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Ďurian – FME I-AMPS den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Ďurian
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104450-9393
ID študenta:9393
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Sedadlo ako prvok systému pruženia motorového vozidla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte konštrukciu sedadiel motorových vozidiel.
2. Analyzujte možnosti modelovania vlastností sedadiel z hľadiska zvislej dynamiky.
3. Zostavte simulačný model sedadla v Matlab/SIMULINK.
4. Vykonajte simulácie sedadla pri rôznych vlasnostiach tlmiacich materiálov.
5. Zhodnoťte výsledky simulácií.
  
Rozsah práce:50 - 60 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2016Ing. Lukáš Ďurian
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu