Nov 22, 2019   4:21 p.m. Cecília
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Patrik Vojtek – FME I-EVT den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Patrik Vojtek
Študijný program:environmentálna výrobná technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104448-82229
ID študenta:82229
Vedúci práce:doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených FDM technológiou po aplikácii povrchovej úpravy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod do problematiky FDM technológie.
2. Analýza súčasnej situácie pri využití povrchovej úpravy model.
3. Realizácia experimentov zameraných na skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených na 3D tlačiarni.
4. Zhodnotenie vlastností vyrobených modelov po aplikácii povrchovej úpravy.
4. Záver - zhodnotenie.
  
Rozsah práce:60-80 strán
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:29. 05. 2017Ing. Patrik Vojtek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu