Apr 5, 2020   7:50 p.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Martin Müller – FEEIT B-API-MSUS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Müller
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-86326
ID študenta:86326
Vedúci práce:Ing. Ján Cigánek, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automobilovej mechatroniky
  
Názov práce:Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia databázového a vizualizačného systému pre model regálového skladového systému.
Úlohy zadania:
1. Analyzovať existujúce databázové a vizualzačné systémy využiteľné v skladovom hospodárstve.
2. Navrhnúť databázový systém v prostredí MS Access a vizualizačný systém v prostredí Promotic pre zvolený model skladového systému.
3. Overiť navrhnutý databázový a vizualizačný systém na simulovaných údajoch.
4. Spracovať programovú dokumentáciu k navrhovanému databázovému a vizualizačnému systému.
  
Literatúra:
  1. Means for visualization, SCADA/HMI systems (1, 2, 3). AT&P Journal, s. 2001. ISSN 1335-2237.
  2. WRIGHT, E. -- BAILEY, D. Practical SCADA for Industry. Amsterdam - Boston - Heidelberg - New York - Oxford: Newnes - Elsevier, 2003. 304 s. ISBN 978-0-7506-5805-8.
  3. ULLMAN, J D. -- WIDOM, J. A first course in database systems. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1997. 470 s. ISBN 0-13-861337-0.
  
Dátum zadania:17. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Bc. Martin Müller
študent
 
 
 
 
Dr. rer. nat. Martin Drozda
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu