28. 2. 2020  19:32 Zlatica
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Martin Gömöry – FCHPT B-BIOT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav biochémie a mikrobiológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Gömöry
Študijný program:biotechnológia
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5419-86640
ID študenta:86640
Vedúci práce:doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Študent sa zoznámi so situáciou reziztentných stafylokokov na Slovensku,zameria sa na izoláciu Staphylococcus sp. z rôzneho prostredia (verejné priestranstvá, budovy, klinické prostredie...) Úlohou študenta bude overiť citlivosti vybraných izolátov na antibiotiká,určiť niektoré faktory patogenity. Študent sa naučí používať základné mikrobiologické metódy ako aj základné techniky molekulovej biológie.
  
Rozsah práce:do 30 strán
  
Literatúra:
  1. HUDECOVÁ, D. -- ŠIMKOVIČ, M. Mikrobiológia. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 265 s. ISBN 978-80-227-3194-2.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Martin Gömöry
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
garantka študijného programu