Oct 14, 2019   8:02 p.m. Boris
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Ľuboš Dráb – FCFT B-CHEMAT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ľuboš Dráb
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-86685
ID študenta:86685
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Konzultant:Ing. Dária Nitrayová
Miesto vypracovania:OOCH FCHPT STU
  
Názov práce:DMSO metylácie heteroaromátov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt zahŕňa komplexnú literárnu rešerš známych aplikácii DMSO ako reakčného činidla a následný reakčný skríning DMSO metylácií vybraných heteroaromátov.
  
Literatúra:
  1. E. Jones-Mensah, M. Karki, J. Magolan: Dimethyl Sulfoxide as a Synthon in Organic Chemistry. Synthesis 2016, 48, 1421-1436.
  2. R. A. Garza-Sanchez, T. Patra, A. Tlahuext-Aca, F. Strieth-Kalthoff, F. Glarius: DMSO as a Switchable Alkylating Agent in Heteroarene C-H Functionalization, Chem. Eur. J., 2018, 24, 10064-10068.
  3. U. Rudqvist, K. Torssell: Radical Methylation of Hetero-aromatics by the DMSO-Hydrogen Peroxide Method, Acta Chem. Scand., 1971, 25, 2183-2188.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Ľuboš Dráb
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu