Aug 12, 2020   11:19 a.m. Darina
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Miroslava Sojková – FCFT B-BIOT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav biochémie a mikrobiológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Miroslava Sojková
Študijný program:
biotechnológia
Študijný odbor:
biotechnológie
Evidenčné číslo:
FCHPT-5419-86806
ID študenta:
86806
Vedúci práce:
Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Konzultant:
Ing. Zuzana Kočibálová
Miesto vypracovania:Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied SAV
  
Názov práce:Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Latrofilín-1 (LPHN1) je považovaný za nový potenciálny biomarker akútnej myeloidnej leukémie. V predchádzajúcich prácach sme preukázali, že jeho expresia v leukemických bunkách však môže byť zmenená v súvislosti s rozvojom viacliekovej rezistencie buniek, ktorá bola sprostredkovaná nadexpresiou ABC transportéru P-glykoproteínu. Predmetom bakalárskej práce je sledovanie expresie proteínov, ktoré by mohli byť regulované prostredníctvom LPHN1 a sú zapojené do mechanizmov, pomocou ktorých sú leukemické bunky schopné uniknúť imunitnému systému.
 
 
Rozsah práce:30-40 strán
 
 
Literatúra:
  1. KOČIBÁLOVÁ, Z. -- GUZYOVÁ, M. -- IMRICHOVÁ, D. -- SULOVÁ, Z. -- BREIER, A. Overexpression of the ABCB1 drug transporter in acute myeloid leukemia cells is associated with downregulation of latrophilin-1. In General Physiology and Biophysics. 2018, s. 353--357.
  2. SUMBAYEV, V.V. -- GONCALVES SILVA, I. -- BLACKBURN, J. -- GIBBS, B. F. -- YASINSKA, I.M. -- GARRETT, M.D. -- TONEVITSKY, A.G. -- USKARYOV, Y.A. Expression of functional neuronal receptor latrophilin 1 in human acute myeloid leukaemia cells. Oncotarget. 7(29) s. 45575-45583
 
 
Dátum zadania:
11. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
05. 05. 2019Bc. Miroslava Sojková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
garantka študijného programu