Apr 5, 2020   6:09 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Oliver Hromkovič – FEEIT B-ENE den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Oliver Hromkovič
Študijný program:elektroenergetika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104422-86941
ID študenta:86941
Vedúci práce:Ing. Jozef Bendík, PhD.
  
Názov práce:Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1)Analyzujte potrebu, potenciál a možnosti monitorovania elektrických a neelektrických veličín na vonkajších elektrických vedeniach.
2)Spracujte varianty technického riešenia pre konštrukciu napäťového zdroja s rozličným spôsobom napájania z vonkajších elektrických vedení.
3)Na základe predošlej analýzy skonštruujte prototyp napäťového zdroja napájaného z vonkajších elektrických vedení.
4)Spracujte a uveďte možnosti využitia takéhoto zdroja v praxi.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Bc. Oliver Hromkovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
garant študijného programu