22. 9. 2019  16:23 Móric
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Jozef Hurban – ÚM I-PP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Hurban
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-73134
ID študenta:73134
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod
2. Téma diplomovej práce v kontexte problémov priestorovo-plánovacej praxe
3. Ciele a metodika práce
4. Teoretické východiská pre spracovanie generelu opatrení na revitalizáciu brownfields
5. Modelové príklady zo zahraničia
6. Vypracovanie konceptu metodiky spracovanie generelu opatrení na revitalizáciu brownfields na úrovni sídla
7. Aplikácia konceptu na modelovom území
     a. Analýzy modelového územia, identifikácia brownfieldov
     b. Klasifikácia brownfieldov
     c. Vyhodnotenie brownfieldov v kontexte rozvoja modelového územia
     d. Spracovanie vlastného generelu
8. Záver a diskusia
9. Grafická časť v rozsahu:
     a. Analýza širších vzťahov
     b. Problémový výkres – identifikácia brownfieldov
     c. Klasifikácia brownfieldov podľa metodiky vo väzbe na problémovú situáciu
     d. Klasifikácia brownfieldov podľa metodiky vo väzbe na potenciály
     e. Návrhová časť generelu
     f. Detaily riešenia
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:07. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2018Ing. Jozef Hurban
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu