Oct 23, 2020   4:36 a.m. Alojza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jozef Hurban – IM I-SP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 
Ústav manažmentu STU
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Jozef Hurban
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:
5.1.2. priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-73134
ID študenta:73134
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
 
 
Názov práce:
Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Úvod
2. Téma diplomovej práce v kontexte problémov priestorovo-plánovacej praxe
3. Ciele a metodika práce
4. Teoretické východiská pre spracovanie generelu opatrení na revitalizáciu brownfields
5. Modelové príklady zo zahraničia
6. Vypracovanie konceptu metodiky spracovanie generelu opatrení na revitalizáciu brownfields na úrovni sídla
7. Aplikácia konceptu na modelovom území
     a. Analýzy modelového územia, identifikácia brownfieldov
     b. Klasifikácia brownfieldov
     c. Vyhodnotenie brownfieldov v kontexte rozvoja modelového územia
     d. Spracovanie vlastného generelu
8. Záver a diskusia
9. Grafická časť v rozsahu:
     a. Analýza širších vzťahov
     b. Problémový výkres – identifikácia brownfieldov
     c. Klasifikácia brownfieldov podľa metodiky vo väzbe na problémovú situáciu
     d. Klasifikácia brownfieldov podľa metodiky vo väzbe na potenciály
     e. Návrhová časť generelu
     f. Detaily riešenia
 
 
Rozsah práce:
Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
 
 
Dátum zadania:
07. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
07. 05. 2018Ing. Jozef Hurban
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu