30. 10. 2020  11:50 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Vladimír Kliman – FCHPT I-RTP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Vladimír Kliman
Študijný program:
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Študijný odbor:
5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-20355-63963
ID študenta:
63963
Vedúci práce:doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Konzultant:Ing. Jana Marková
 
 
Názov práce:
Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov z oblasti hodnotenia investícií, výrobných nákladov, cash flow zistiť efektívne využitie existujúcich investičných projektov v priemyselnom podniku. Študent pomocou klasických metód porovná efektívnosť existujúcich a novo navrhnutých projektov a zároveň vytvorí model na porovnávanie pre konkrétny priemyselný podnik.
  
Rozsah práce:60
 
 
Literatúra:
  1. JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. Praha : Grada, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3.
  2. ZATROCHOVÁ, M. Investičné projekty a ich plánovanie v podniku. In ŠPIRKO, D. Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : Zborník príspevkov z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia. Bratislava, 17.december 2010, SR. Bratislava: STU v Bratislave, 2011, s. 427--431. ISBN 978-80-227-3447-9.
  3. ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančného trhu. Bratislava: Spektrum, 2017. 96 s. ISBN 978-80-227-4678-6.
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:13. 05. 2018Ing. Vladimír Kliman
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
garant študijného programu