Oct 23, 2020   0:18 a.m. Alojza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Anton Lisý – FCFT I-PSP-DRCEPA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Anton Lisý
Študijný program:
prírodné a syntetické polyméry
Študijný odbor:
5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:
FCHPT-13576-61256
ID študenta:
61256
Vedúci práce:
Ing. Aleš Ház, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.
Miesto vypracovania:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
 
 
Názov práce:Príprava a aplikácia lignínu na čiastočnú alebo úplnú náhradu lepidla na báze polyvinylacetátu
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Vzhľadom na fenolickú štruktúru a významné množstvá lignínu, ktoré vznikajú pri výrobe buničiny bolo vyvinuté veľké úsilie k nahradeniu syntetických lepidiel lignínom. Cieľom tejto diplomovej práce je vyvinúť vhodný postup izolácie lignínu z čierneho výluhu a následná aplikácia v čistej forme alebo v kombinácii s PVAc.
Metódy použité v práci: TGA/DSC analýza, vplyv na teplotu vytvrdzovania pre 5-20% prímesi, py-GC/MS na overenie zloženia modifikovaného lignínu, GPC na stanovenie molekulovej hmotnosti, mechanické vlastnosti pre stanovenie síl adhéznej pevnosť (>10 MPa). Práca je zameraná na začlenenie lignínu a modifikáciu so zameraním na vyšší molekulový kontakt a zvýšené prepojenie matríc a zvýšenie adhéznej pevnosti.
 
 
Rozsah práce:
70-80
 
 
Literatúra:
  1. EBNESAJJAD, S. Adhesives technology handbook. Norwich : William Andrew, 2008. 363 s. ISBN 978-0-8155-1533-3.
  2. SKEIST, I. Handbook of Adhesives. New York : Van Nostrand Reinhold, 1990. 779 s.
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
13. 05. 2018Ing. Anton Lisý
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu