Jan 19, 2020   8:33 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dominika Miklovičová – FCFT I-PSP-POFO den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Miklovičová
Študijný program:prírodné a syntetické polyméry
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13576-64272
ID študenta:64272
Vedúci práce:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Konzultant:Ing. Silvia Stašková
Miesto vypracovania:Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  
Názov práce:Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Budú sa študovať optické, spektrálne a kolorimetrické vlastnosti špeciálnych modelových systémov grafických záznamov v dokumentoch a ich jednotlivých zložiek. Pozornosť bude zameraná predovšetkým na záznamy vytvorené cez samoprepisovací papier. Preskúma sa materiálové zloženie týchto kompozitných papierov a spektrálne vlastnosti použitých záznamových prostriedkov. Zhodnotia sa zmeny modelových systémov a ich zložiek pri starnutí v rôznych podmienkach tepelného a svetelného starnutia s cieľom získania poznatkov o zmenách prebiehajúcich v študovaných systémoch.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Literatúra:
  1. MASARYK, P. -- SVITKOVÁ, M. -- TRVALEC, H. Kriminalistickotechnické skúmanie dokumentov. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru , 1999. 155 s. ISBN 80-8054-102-7.
  2. Allen, M., Foundation of Forensic Document Analysis, Theory and Practice, Wiley Blackwell, 2016
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2018Ing. Dominika Miklovičová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu