Jul 17, 2019   6:24 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Karla Urgelová – FCFT I-VHKP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Karla Urgelova
Študijný program:výživa a hodnotenie kvality potravín
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-104540-63802
ID študenta:63802
Vedúci práce:Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Konzultant:Ing. Veronika Lehotová
Miesto vypracovania:Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
  
Názov práce:Termorezistencia Staphylococcus aureus
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce bude popísať vplyv faktorov prostredia termorezistenciu izolátov S. aureus v modelových podmienkach.
  
Rozsah práce:do 100 strán
  
Literatúra:
  1. GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2018Ing. Karla Urgelová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
garant študijného programu