Jan 23, 2020   0:02 a.m. Miloš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Bc. Lucia Rišpanová – FCFT D-MACH den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Bc. Lucia Rišpanová
Študijný program:makromolekulová chémia
Študijný odbor: chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-19988-61881
ID študenta:61881
Vedúci práce:RNDr. Peter Cifra, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia:Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
  
Názov práce:Molekulárne simulácie (bio)makromolekúl stiesnených v kanáloch a póroch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:15. 08. 2016
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2020Ing. Bc. Lucia Rišpanová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
garant študijného programu